(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

North-West Irrigation Sector Project (NWISP)

Punley irrigation subproject of North-West Irrigation Sector Project (NWISP) will irrigate 440 ha of rice fields in the command area and about 94 ha in reservoir area. A further 132 ha in the reservoir will have more assured water supply for a floating rice crop. The expected outcomes of the project are to boost agriculture production for the beneficiaries in Punley and Svay Sar villages and will provide a road connection between some parts of Thma Puok, Svay Chek and Phnum Srok, Preah Netr Preah districts. The project will rehabilitate and raise an embankment and spillway to enlarge the existing reservoir storage. Three gated outlets will allow controlled releases to the command area where irrigation water will be distributed via 28
mostly existing canals and drains.
The works will affect property of households in the subproject area, and the impacts and the necessary compensation are addressed in this Resettlement Plan (RP). It documents the magnitude of the impacts, the conduct of public consultations, the suitable solutions, and provides the mitigation measures to be implemented.

The Inventory of Losses (ILO) was conducted to pre-assess the subproject impacts. There was a series of meetings and an Information Booklet was distributed to AHs in order to make them aware of the project objectives, the Asian Development Bank (ADB) policy on Involuntary Resettlement, RP preparation procedures, and AH’s participation in the project.Detail Measurement Survey (DMS) was carried out in two periods, February to March 2008 and August to November 2008, in order to record the project impact on each AH. A socio-economic survey was also conducted involving 20% of affected households (AHs) and Focus Group Discussions (FGDs) with five target groups to assess the socio-economic situation and the needs and impact of the project AHs. Finally, a Replacement Cost Study (RCS) was carried out to determine the market price of property, trees, and crops to establish compensation rates.
The construction of the project will affect 168 households in the reservoir, and 293 households in the command area, but because 52 households are affected in both areas, there is a total of 409 AHs for the overall subproject. In the command area, 4 AHs are severely affected through losing more than 10% of their production land. In the reservoir area, 164 AHs holding about 132 ha of agricultural land will require assistance to adapt to change cropping practices involving growing floating rice in deep water. It will include supplying 6 small boats for farmers to harvest in deep water. On the edge of the reservoir, there are 4 AHs will be compensated for their affected structures since their residential plots including 5 structures will be affected by minor flooding (to about 35 cm) when the reservoir is full. For land under structures will be
filled to the level above flood level. One access road (120 m length) will have to be raised to be above the flood level by the contractor. In the command area about 12.7 ha of rice land will have to be acquired for construction of canals and drains. A total of 308 trees of various types will also have to be compensated. Among the AHs, 97 are considered vulnerable and will be assisted with living allowance or cash equivalent of $150/AH (20kg of rice per person per month for six months or $150/AH for households with 5 members).
The cost of Resettlement Plan is estimated at a total US $256,221.33 comprising a base cost of US$42,703.55 a further US$167,576.78 for incremental administration costs and external monitoring, and 20% contingency. Details are included in Table 9.1.