(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

National Trainer Pool

National Trainer Pool on Food Security and Nutrition

Currently, the Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in close cooperation with Food and Agriculture Organisation of United Nation under the framework of FAO-Netherlands Partnership Programme (FNPP) on Food Security Poverty Reduction in Cambodia strives at mainstreaming of food security and nutrition (FSN) issues into national and sub-national planning and decision-making processes. Its approach mainly consists of capacity building for decision makers and key stakeholders of policy dialogue on national and sub-national levels, strengthening coordination among different systems of collection, analysis and dissemination of FSN- related information, and on piloting the mainstreaming of food security and nutrition in the decentralized planning process.

In light of the above, CARD in close cooperation with FAO-FNPP was holding a discussion workshop in February 2007 to produce curricula for trainings on food security and nutrition at both national and decentralize levels. Since the standard curricula for trainings on food security and nutrition had been developed with the technical support from Mr. Gorge Bokelo; a training expert from the International Training Center (InWent) of Germany; and endorsed by the workshop, CARD initiated to establish a National Trainer Pool on Food Security and Nutrition in Cambodia with support of FAO under the framework of FNPP and close cooperation with the Cooperation Committee for Cambodia (CCC). The main purpose of the establishment is to contribute to sustainable training activities on food security and nutrition in Cambodia.

This National Trainer Pool, which is coordinated by CARD and consisting of a team of professional trainers coming from different institutions with different backgrounds and perspectives which are covered in the training on food security and nutrition, aims at providing training services on FSN and/or FSN-related topics. Therefore, CARD, through the National Trainer Pool, is looking forward to collaborating with government ministries/agencies, national and international organizations, NGOs as well as civil society in future capacity building activities on FSN in Cambodia.

List Members of National Trainer Pool

No Name Institution Detail Profile
01 H.E. Rath Virak

Tel: (855) 11 891 333

Email: r.virak.card@online.com.kh

Council for Agricultural and Rural Development Detail
02 H.E. Srun Darith

Tel: (855) 12 448 444

Email:card@online.com.kh

Council for Agricultural and Rural Development Detail
03 Mr. Vong Sokha

Tel: (855) 12 883 008

Email:v.sokha.card@online.com.kh

Council for Agricultural and Rural Development Detail
04 Mr. Suon Rasy

Tel: (855) 17 717 887

Email: snrasy@gmail.com

Council for Agricultural and Rural Development (CARD) N\A
05 Ms. Prak Sophon Neary

Tel: (855) 12 965 368

Email: sophon_prak@ezecom.com.kh

National Maternal and Child Health Center of the Ministry of Health N\A
The Complete List of National Trainer Pool in PDF file.

Training Curricular:
Decentralization Training (District and Commune Level) on Food Security and Nutrition
Provincial Sensitisation Training on Food Security and Nutrition
National Sensitisation Training on Food Security and Nutrition
Training of Trainers (TOT) on Food Security and Nutrition

Other document

Mainstreaming of Food Security and Nutrition in Policies and Programmes