(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

អំពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

In spite of considerable improvements during the last years, Cambodia is still one of the poorest and most food insecure countries in Asia, with an estimated 34.7% (CSES 2004) of the population living below the poverty line and 37,2% of children under 5 chronically malnourished (stunted) (CDHS 2005). Today, food and nutrition insecurity, a major component of poverty in Cambodia, is at the forefront of discussions among policy-makers in Cambodia, who are incorporating key food security and nutrition-related goals and objectives in national strategies and frameworks.

The FSNIS a web-based information system (also available on CD-ROM) has been developed to support the policy-making process, as well as the coordination of FSN activities in Cambodia. It is managed by the Council for Agricultural and Rural Development (CARD), and was built up with technical assistance from the former “Food security and Nutrition policy support project” (FSNPSP) supported by the German Government (GTZ) in 2003. FSNIS was assisted by the FAO-Netherlands Partnership Programme (FNPP): “Food Security Policy for Poverty Reduction” based in CARD from May 2006 to December 2007. Currently, FSNIS is assisted by FAO under the EC/FAO Food Security “Information for Action” Programme and World Food Programme (WFP), which contribute 5,000$ each, from 01 January to 31 December 2008.

This website enhances the work of the monthly Food Security Forum (FSF), organised by CARD, and the Technical Working Group on Food Security and Nutrition (TWGFSN), chaired by CARD and co-chaired by the Ministry of Planning, WFP and FAO. These coordination structures involve many different government, civil society and donor agencies in Cambodia, working in a range of sectors. The composition of the Forum and the nature of the discussions raised within it reflect the cross-sectoral nature of food security and nutrition, and highlight the importance of coordination and alignment of strategies and interventions of all organisations working on FSN issues in Cambodia.

The website aims to facilitate the dissemination of best practices and lessons learned, highlight innovative measures, inform users of news and events, and promote open discussion among stakeholders, with regard to food security and nutrition issues in Cambodia. The FSNIS enables people and organisations interested and involved in food security and nutrition issues both within and outside Cambodia to share information, and to build and preserve a repository of knowledge about food security and nutrition for the long term. The FSNIS understands itself as an government owned “entry portal” to all food security and nutrition related information in Cambodia and provides space for other information systems and web-sites to FSN related topics.

The website target the following main user groups:

  • Policy-makers and staff from various line ministries and government institutions in Cambodia at national and province level
  • Donor agencies and international organisations in Cambodia supporting the improvement of the foodsecurity and nutrition situation in Cambodia.
  • International NGOs and local NGO in Cambodia implementing activities in the area of food security and nutrition.
  • Researchers and students in Cambodia and abroad being interested in FSN issues.